Các câu lệnh hay hữu ích trong MongoDB

Các câu lệnh hay hữu ích trong MongoDB

1. forEach:

– Sử dụng forEach để thay đổi giá trị các row:
db.getCollection(‘CollectionA’).find().forEach((x)=>{
x.value =x.value+1;
print( x.value);
db.getCollection(‘CollectionA’).save(x); // lưu x với giá trị mới, nếu không có hàm save() thì sau khi chạy xong value sẽ như cũ.
})
– Upsert row from Collection A to Collection B:
db.getCollection(‘CollectionA’).find().forEach((x)=>{
 db.getCollection(‘CollectionB’).update(

   {“phone”:x.phone},

   {

    “phone” : x.phone,

    “name” : x.name,

    “address” : “”,

    “email” : “”,

    “note” : “BH”,

    “describe” : x.describe,

    “create_by” : {

      “user_extension” : “101”,

      “username” : “101”

    }

  },

  {

   upsert: true

 }
 )
})

2. FIND:


 – Find dữ liệu with regex:
—–db.getCollection(‘CollectionA’).find({‘field’:{$phone:{value:{$regex:”.*09.*”}}}})
Tìm hiểu thêm regex
-Modify data and save:
—–db.getCollection(‘CollectionA‘).find().forEach((x)=>{
    x.modifytime =x.modifytime.replace(/-/g,” “);
    print( x.modifytime);
     var start = new Date( x.modifytime )
    print( start.getTime()/1000 )
   db.getCollection(‘CollectionA‘).save(x);
    })

3. Aggregate:


db.getCollection(CollectionA’).aggregate([

    {

        “$lookup”: {

            “from”: “CollectionB”,

            “localField”: “aField”,

            “foreignField”: “bField”,

            “as”: “data”

        }

    },

     { “$out” : “CollectionC” }

])

db.getCollection(‘CollectionA’).aggregate([
    {
        “$lookup”: {
            “from”: “CollectionB”,
            “localField”: “aField”,
            “foreignField”: “bField”,
            “as”: “data”
        }
    }

])

4. Update:
db.getCollection(‘CollectionA’).update(
  {“codecuocgoi”:{$in:[“L”,”LN”,”L1″]}},
  { $set: {“agentCaring”: NumberLong(802)} },
  false,
  true
)
Nếu thấy bài viết “Các câu lệnh hay trong mogodc” hay thì hãy để lại đánh giá 5 sao nhé. Đừng quên tìm hiểu về dịch vụ SEO | dịch vụ thiết kế website | đào tạo SEO của mình nhé.
Liên hệ hotline: 0868976368
Email: hoinguyenct@gmail.com
Các câu lệnh hay hữu ích trong MongoDB
5 (100%) 1 vote[s]

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *